Warunki sprzedaży

Oferujemy elastyczne warunki sprzedaży, dostosowane do potrzeb naszych klientów. Nasz zespół jest gotowy zapewnić wsparcie na każdym etapie procesu zakupowego. Zapewniamy szybką i sprawną realizację zamówień oraz wysoką jakość naszych produktów.

Ogólne Warunki Sprzedaży

straschu Elektro-Dystrybucja Sp. z o.o.

Sprzedający- straschu Elektro-Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Przejazdowie, adres: ul. Benzynowa 50,83-021 Przejazdowo, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRS pod numerem 0000216032, NIP 9570890455, REGON 193079687

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wszelkie postanowienia zawarte w niniejszych warunkach współpracy dotyczą wszystkich umów zawartych między Kupującym a straschu Elektro–Dystrybucja Sp. z o.o. Mogą one ulec zmianie jedynie na podstawie indywidualnych pisemnych ustaleń podpisanych przez upoważnionych pracowników Kupującego oraz pracownika straschu Elektro-Dystrybucja Sp. z o.o.
 2. Obowiązujące u Kupującego warunki realizacji umów o treści odmiennej od ogólnych warunków sprzedaży straschu Elektro-Dystrybucja Sp. z o.o. nie są akceptowane przez straschu Elektro-Dystrybucja Sp. z o.o. Jakiekolwiek odmienne warunki handlowe Kupującego są wiążące dla firmy straschu Elektro-Dystrybucja Sp. z o.o. jedynie, gdy zostały wyraźnie zaakceptowane przez firmę straschu Elektro-Dystrybucja Sp. z o.o. w formie pisemnej.
 3. Ogólne Warunki Sprzedaży są opublikowane przez Sprzedawcę na stronie internetowej www.straschu.pl , co jest równoznaczne z udostępnieniem OWS Kupującemu przed zawarciem Umowy. Kupujący ma możliwość skopiowania/pobrania OWS ze strony internetowej Sprzedawcy, przechowywania ich oraz odtwarzania.
 4. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedawcą przyjęcie przez niego warunków sprzedaży przy pierwszym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla każdego kolejnego zamówienia.

 

ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, a także pisemnie. W przypadku zamówień składanych telefonicznie, Sprzedawca może zażądać, aby Kupujący potwierdził treść zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zamówienie powinno zawierać: numer oferty, nazwę towaru, jego cenę i ilość oraz numer katalogowy. Do każdego zamówienia wystawiamy fakturę VAT, potrzebne do tego są pełne dane kupującego a w szczególności Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP). 
 2. Zamówienie może być anulowane przez Kupującego wyłącznie po otrzymaniu zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej (mailowej). W przypadku takiej anulacji Kupujący jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów anulacji zamówienia poniesionych przez Sprzedawcę.
 3. Złożenie zamówienia przez Kupującego nie wiąże Sprzedawcy, a brak jego odpowiedzi nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany warunków realizacji zamówienia bez konieczności ponoszenia odpowiedzialności w tym zakresie, w wyniku jakiegokolwiek zdarzenia pozostającego poza jego kontrolą.

 

CENY TOWARÓW

 1. Wszystkie ceny podawane są w polskich złotych lub walucie obcej i nie zawierają podatku VAT, kosztów pakowania i transportu oraz ewentualnych opłat celnych.
 2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena ustalona na podstawie indywidualnej oferty przedstawionej 
 3. Kupującemu przez uprawnionego pracownika straschu Elektro-Dystrybucja Sp. z o.o. na pisemnym potwierdzeniu.
 4. W przypadku ofert w walucie obcej, istnieje możliwość fakturowania w polskich złotych według kursu NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury VAT.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen, w wypadku zaistnienia okoliczności, na które nie ma wpływu (tj. zmiany cen na rynkach światowych, zmiany kursów walut, zmiany przepisów podatkowych, zmiany cenników producentów oraz innych) po uprzednim poinformowaniu o tym Klienta.

 

WARUNKI DOSTAWY

 1. Dostawa/odbiór zamówienia następuje u Sprzedawcy lub jest realizowana w formie wysyłkowej poprzez wyspecjalizowaną firmę kurierską/spedycyjną.
 2. Szczegółowe informacje na temat opcji wysyłki towarów i jej kosztów są określone na ofertach sporządzanych indywidualnie dla Kupujących.
 3. Terminy dostawy zakupionych towarów będą każdorazowo określone w potwierdzeniu zamówienia.
 4. Dane na temat dostępności produktu są przekazywane do wiadomości Kupującego w ciągu trzech dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Podane informacje nie są wiążące, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu dostawy.
 5. Za opóźnienia w dostawach z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, takich jak klęski żywiołowe, strajki, braki towaru i surowca na rynku, nawet jeśli występują one u naszych dostawców, a także za opóźnienia przez firmy kurierskie Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności finansowej.

 

PŁATNOŚCI

 1. Przy pierwszym zakupie stosuje się dwie podstawowe formy płatności: przedpłata na konto lub odroczony przelew bankowy.
 2. Uzyskanie odroczonego terminu płatności wymaga przesłania aktualnych dokumentów rejestracyjnych firmy (lub innych dokumentów na żądanie), akceptacji Działu Księgowości firmy straschu Elektro-Dystrybucja Sp. z o.o.
 3. Terminy płatności są ustalane indywidualnie dla każdego klienta
 4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zamówienia, wstrzymania realizacji zamówienia, zmiany terminu płatności lub zablokowania wysyłki zamówionego towaru, jeżeli Klient zalega z płatnościami albo jego sytuacja prawna lub finansowa może powodować problemy z dokonaniem płatności w przyszłości, lub gdy Sprzedawca poweźmie wątpliwość co do sytuacji finansowej Klienta.
 5. Sprzedawca ma prawo zmiany ceny odpowiednio do zmiany kursu waluty obcej określonej według średniego kursu jej notowań ogłaszanych przez NBP.

 

REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Reklamacje należy zgłaszać niezwłocznie po wykryciu wady, nie później niż w terminie 5 dni od dnia jej wykrycia w przypadku braków ilościowych. W innych przypadkach reklamacja winna być zgłoszona w terminie 60 dni od dnia dostawy zamówionego towaru.
 2. Podstawą do zgłoszenia reklamacji jest kopia faktury zakupu oraz prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na przyjęcie reklamacji, w możliwie jak najkrótszym terminie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia.
 4. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji jest uzależnione od otrzymania opinii producenta, termin rozpatrzenia reklamacji ulega przedłużeniu do 60 dni.
 5. Zwrotów wadliwych i omyłkowo dostarczonych towarów należy dokonywać wyłącznie po uzyskaniu zgody pracownika straschu Elektro-Dystrybucja Sp. z o.o.
 6. Odpowiedzialność Sprzedawcy za dostarczenie wadliwych produktów jest ograniczona do wymiany towaru lub zwrotu zapłaconej kwoty.

 

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży podlegają prawu polskiemu. 
 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży zastosowanie znajdują przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego.

 

WŁAŚCIWY SĄD

 1. Wszystkie spory, które mogą powstać na podstawie albo w związku z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według siedziby Sprzedawcy.