Polityka prywatności i cookies

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), informujemy, że:

 

1. Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych użytkownika jest straschu Elektro-Dystrybucja Sp. z o.o., NIP: PL9570890455, ul. Benzynowa 50, 83-021 Przejazdowo. W sprawie ochrony danych osobowych można kontaktować się korespondencyjnie na adres prowadzenia działalności lub za posrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@straschu.pl.

 

2. Cel przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zgłoszeń poprzez niniejszą stronę internetową.

 

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli wyrażona zgoda. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać kontaktując się z Administratorem listownie na adres korespondencyjny lub e-mailowo na adres: biuro@straschu.pl.

 

4. Czas przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez użytkownika zgody, lub do momentu wygaśnięcia roszczeń cywilnoprawnych.

 

5. Przysługujące prawa:


Użytkownik posiada prawo do:

  • żądania w każdym czasie dostępu do danych osobowych,
  • sprostowania danych,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • przenoszenia danych osobowych,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

6. Obowiązek podania danych:

Podanie danych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zgłoszenia.

 

7. Profilowanie:

Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

8. Udostępnianie danych osobowych:

Dane osobowe mogą zostać przekazane do podmiotów zewnętrznych, współpracujących z Administratorem. Takie powierzenie jest możliwe wyłącznie na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawartych pomiędzy Administratorem a podmiotem przetwarzającym. Umowy zawierają zapis określający zakres oraz warunki przetwarzania danych osobowych, koniecznych do realizacji danych usług. Administrator oświadcza, że współpracuje tylko z podmiotami, które gwarantują bezpieczeństwo procesów przetwarzania danych osobowych, poprzez wdrożenie adekwatnych zabezpieczeń, odpowiadających wymaganiom określonym w RODO.